Acatistul Maicii Domnului "Eu sunt cu voi si nimeni împotriva voastră"


La aceasta icoana s-a rugat Sfântul Serafim de Virița 1000 de zile pentru pace în timpul războiului celui de-al doilea război mondial.

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condacele şi icoasele

Condacul 1

Celei alese dintre toate neamurile, Stăpânei lumii, Fecioarei Născătoare de Dumnezeu, să-i aducem daruri de laude, că şi acum, precum mai înain-te, pe cei căzuţi îi ridici, pe cei slabi îi întăreşti, pe bolnavi îi vindeci, de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi izbăveşti, pe cei slabi în credinţ îi înţelepţeşti, celor mâhniţi le dai tărie să creadă în puterea plină de har a sfintelor Tale icoane, învăţându-i cu inima şi buzele pline de mulţumire şi de umilinţă să-Ţi cânte Ţie: Bucură-Te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele Tale "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră" dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

Icosul 1

Îngerii în ceruri cântă măreţia şi desăvârşirea Ta, o, Maică şi Fecioară, că pe Atotmilostivul Dumnezeu şi Mântuitorul ne-ai născut nouă, iar noi pe pământ îndrăznim cu buze păcătoase să-Ţi cântăm, slăvindu-Te, unele ca acestea:

Bucură-Te, neîncetată uimire a celor cereşti;

Bucură-Te, a pământenilor închinare cu multă bucurie;

Bucură-Te, gonirea răutăţii şi a întunericului duhovnicesc;

Bucură-Te, că îi umpli de pace şi dragoste pe cei ce vin la Tine;

Bucură-Te, că pentru miluirea noastră, a păcătoşilor, îl rogi pe Fiul Tău;

Bucură-Te, că izvorăşti nouă milă de la icoana Ta;

Bucură-Te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele Tale "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră" dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

Condacul 2

Văzând cu ochi duhovniceşti apropierea vremurilor luptei straşnice cu dreptmăritoarea credinţă, sfântul şi dreptul Ioan din Kronstadt a binecu-vântat zugrăvirea sfintei Tale icoane, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ca sprijin şi ocrotire pentru toţi cei aflaţi în necazuri care, căzând şi cu nădejde de mântuire, cântă Fiului Tău şi Dumnezeului nostru: Aliluia!

Icosul 2

Spre luminarea minţii omeneşti este această icoană că nu cu puterea noastra gonim pe vrăjmaşi, ci cu Atotputernicia lui Dumnezeu şi cu mij-locirea Maicii lui Dumnezeu care revarsă minuni de la sfintele Sale icoane, cântând Preaputernicei noastre Apărătoare:

Bucură-Te, grabnică întărire a neputincioşilor şi a celor ce cad;

Bucură-Te, scut de nădejde împotriva dracilor şi a oamenilor răi;

Bucură-Te, că ne înţelepţeşti în ceasul ispitei şi al nedumeririi;

Bucură-Te, găsirea căii adevărate pentru cei rătăciţi;

Bucură-Te, stârpirea eresurilor şi a dezbinărilor;

Bucură-Te, alungarea grabnică a întunericului necredinţei;

Bucură-Te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele Tale "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră" dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

Condacul 3

Puterea prigonitoare a păgânilor s-a ridicat asupra creştinilor, batjoco-rindu-le bisericile şi icoanele lor, dar, primind sfânta Ta icoană, Născătoa-re de Dumnezeu, părintele Serafim din Varita, a păstrat-o pe ea. Că, aler-gând sub Acoperământul Împărătesei Cerurilor, călugării şi toţi dreptmă-ritorii creştini, întăriţi de ajutorul Dumnezeiesc, cu frică şi cu dragoste să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Mari şi nenumărate minuni având, Preasfânta Fecioară, prin sfânta Sa icoană, ajutorul Său revarsă tuturor celor ce alearăa cu credinţă, grăindu-i aşa:

Bucură-Te, Împărăteasa Cerului şi a pământului;

Bucură-Te, Maica Domnului celui Preaînalt;

Bucură-Te, că izvorăşti bogăţie de minuni;

Bucură-Te, că descoperi fărădelegea luptei împotriva lui Dumnezeu;

Bucură-Te, auzirea grabnică a rugătorilor credincioşi;

Bucură-Te, pacea sufletelor tulburate;

Bucură-Te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele Tale "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră" dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

Condacul 4

Furtuna nelegiuită a prigoanei asupra dreptmăritoarei credinţe a tre-cut, pângărind sfinţeniile, şi prin îngăduinţa lui Dumnezeu au venit vrăj-maşii asupra creştinilor ca prin necazuri să se cureţe şi cu lacrimi să se spele şi, înţeleptindu-se, să se pocăiască, iar, pocăindu-se, să strige Mântu-itorului Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Cunoscând scârbele omeneşti, părintele Serafim, a înfăptuit în chilia sa nevoinţa cuviosului Serafim din Sarov, strigând cu osârdie zi şi noapte în faţa icoanei Născătoarei de Dumnezeu:

Bucură-Te, că pe păcătoşi îi pregăteşti de pocăinţă;

Bucură-Te, că nu îi goneşti pe cei ce se pocăiesc;

Bucură-Te, că pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru îl milostiveşti;

Bucură-Te, că scârba noastră în bucurie o prefaci;

Bucură-Te, că de duşmanii văzuşi şi nevăzuţi ne izbăveşti;

Bucură-Te, că ne mântuieşti de moartea cea fără de veste;

Bucură-Te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele Tale "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră" dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

Condacul 5

Văzând harul revărsat de Dumnezeu prin sfânta icoana a Maicii Dom-nului, au început sa vină în Varita credincioşii care, primind tămăduiri trupeşti şi sufleteşti, cu veselie au cântat Fiului Preasfintei, Preacuratei, Preabinecuvântatei: Aliluia!

Icosul 5

Primind de la Fiul Tău şi Dumnezeul nostru puterea plină de har a vin-decării sş ajutorării, Preabună Maică, cu dărnicie o trimiţi tuturor celor ce vin la Tine şi-Ţi grăiesc aşa:

Bucură-Te, învierea pruncului răposat;

Bucură-Te, tămăduirea bolilor nevindecabile;

Bucură-Te, sănătatea trupurilor noastre;

Bucură-Te, mântuirea sufletelor noastre;

Bucură-Te, slobozirea noastră din lanţurile păcatelor;

Bucură-Te, înalţare la viaţa cea de sus;

Bucură-Te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele Tale "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră" dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

Condacul 6

Propovăduind grabnica sa plecare din această vale a plângerii plină de necazuri şi zbucium, stareţul a prezis noul loc al aflării sfintei Tale icoane, Născătoare de Dumnezeu, unde vor striga cu dragoste Atotmilostivului Dumnezeu în Treime slăvit: Aliluia!

Icosul 6

Strălucind bucurie egumenei mâhnite că a primit vechea Mănăstire a Sfântului Gheorghe zăcând în ruine şi nu are puteri să o înnoiască, i-ai dăruit ei mare milă, arătându-i preaminunată icoana Ta sfântă ca să-i cânte cu dragoste şi cu frică unele ca acestea:

Bucură-te, că nici o dată nu ne lipseşti pe noi de dragostea Ta de Maică;

Bucură-Te, că pe cei ce Te iubesc pe Tine îi acoperi cu Dumnezeiască dragoste;

Bucură-Te, că îndrepţi grabnic neorânduielile mării vieţii;

Bucură-Te, Eu sunt cu voi - celor ce vin la Tine le vesteşti;

Bucură-Te, Şi nimenea împotriva voastră - ne îmbărbătezi;

Bucură-Te, că pe cei aflaţi în mâhnire şi durere nu îi părăseşti;

Bucură-Te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele Tale "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră" dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

Condacul 7

Oamenii cei râvnitori de mântuire au primit icoana ca pe Însăşi Împă-răteasa Cerurilor, care a venit împreună cu sfinţii apostoli Ioan şi Iacob în locaşul Sfântului Gheorghe la sărbătoarea Laudei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi cu umilinţă au cântat Domnului: Aliluia!

Icosul 7

O nouă faptă a milei ne-ai arătat, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, prin icoana Ta făcătoare de minuni, ajutând tuturor celor ce cu credinţă cad la ea şi Te cheamă cu bucurie aşa:

Bucură-Te, că pe Fiul Tău şi Dumnezeu îl rogi pentru noi;

Bucură-Te, că pe păcătoşii ce se pocăiesc îi iubeşti mult;

Bucură-Te, că pedepseşti cu asprime pe vrăjmaşii lui Dumnezeu;

Bucură-Te, că pe fiii nesupunerii îi înţelepşeşti neaşteptat;

Bucură-Te, că goneşti hoardele drăceşti de la Sfânta Rusie;

Bucură-Te, apărătoarea fiilor Tăi iubitori de Dumnezeu;

Bucură-Te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele Tale "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră" dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

Condacul 8

Minune străină văzând a purtării de grijă pentru Mănăstirea Sfântul Gheorghe, atît pe muncitorii şi nevoitorii ei, cât şi pe cei ce vin la rugă-ciune aici i-ai primit, întărindu-i în nevoinţele călugăreşti, izbăvindu-i de nevoi şi necazuri şi pe toţi învăţându-i să cânte Celui ce ne mântuieşte prin Tine, lui Hristos Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Fost-a spre înţelepţire tuturor aspra pedepsire a călugăriţei ce se pregă-tea să fugă tainic din locaşul sfânt, iar când s-a pocăit a câştigat mila Ta, ca toţi să înţeleagă că în ceasul încercărilor grele să alerge în grabă la sfânta Ta icoană şi cu umilinţă să Te cheme aşa:

Bucură-Te, curmarea faptelor necugetate;

Bucură-Te, Ajutătoarea celor ce vor să secere mântuirea;

Bucură-Te, că îi întăreşti pe cei ce se nevoiesc în călugărie;

Bucură-Te, grabnică ridicare a celor căzuţi;

Bucură-Te, Mijlocitoarea mântuirii noastre;

Bucură-Te, pavăza şi ajutorul nostru în faptele bune;

Bucură-Te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele Tale "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră" dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

Condacul 9

Toată făptura Te laudă pe Tine, Doamne. De Tine, Ziditorul, Izbăvito-rul, Împăratul şi viitorul Judecător ne bucurăm că ne-ai dăruit-o pe Maica Ta; adăpost de nădejde şi scut celor ce-Ţi strigă Ţie, Adevăratului Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Ritorii cei multvorbitori pot numai să se minuneze când aud glasul lui Dumnezeu şi al Maicii Domnului : "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră". Noi, însă, predându-ne voii sfinte şi desăvârşite a Domnului, Te cinstim pe Tine, Preacurată:

Bucură-Te, Maică Bună a Bunului Împărat;

Bucură-Te, că Te nevoieşti să aduni oile lui Hristos;

Bucură-Te, Apărătoarea orfanilor şi a străinilor;

Bucură-Te, Acoperitoarea tuturor necăjiţilor;

Bucură-Te, dulceaţă izvorâtoare de miere tuturor celor ce se roagă;

Bucură-Te, Dătătoarea darurilor şi a veşnicelor bunătăţi;

Bucură-Te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele Tale "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră" dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

Condacul 10

Vrând să mântuieşti lumea, minunea cea negrăită a aflării Sfintei Tale icoane, Stăpână, s-a vestit în toate oraşele şi satele, că, văzându-Te pe Tine venind în mărire şi slavă, să strige lui Dumnezeu celui în Treime slăvit: Aliluia!

Icosul 10

Zid eşti şi curăţie de nedescris, milă nemăsurată şi nebiruită biruinţă, Pruncă de Dumnezeu aleasă, caută spre noi cei ce cu smerenie ne rugăm întotdeauna în faţa icoanei Tale şi-Ţi cântăm Ţie, celei pline de har aşa:

Bucură-Te, izvor nesecat de milă;

Bucură-Te, că tuturor le potoleşti setea duhovnicească;

Bucură-Te, Mijlocitoare plină de îndurare pentru noi păcătoşii;

Bucură-Te, Rugătoare neîncetată lui Hristos pentru noi;

Bucură-Te, adăpostul şi nădejdea noastră de mântuire;

Bucură-Te, milostivă mijlocitoare pentru noi în faţa lui Dumnezeu;

Bucură-Te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele Tale "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră" dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

Condacul 11

Cântare de mulţumire aducem Ţie, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, noi, păcătoşii şi netrebnicii robii Tăi, că Tu îi aperi pe toţi cei ce vin la Tine şi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Făclie dătătoare de lumină, avându-Te pe Tine, Preasfânta Maică şi Fecioară, ne luminezi pe noi cu lumina Fiului Tău ăi ne-ai dăruit nouă icoana Ta purtătoare de biruinţă, ca să nu ne poticnim în noaptea vre-murilor de pe urmă, ci, ocrotiţi de Tine, să lucrăm lui Dumnezeu în lumina Lui, nădăjduind de la Tine acestea:

Bucură-Te, vindecarea ranelor noastre din păcate;

Bucură-Te, Călăuză în Împărăţia lui Dumnezeu;

Bucură-Te, că ai purtat în braţe pe Cel ce poartă toate;

Bucură-Te, Poartă de Aur a Împărăţiei Cereşti;

Bucură-Te, că ne luminezi cu lumina Fiului Tău;

Bucură-Te, că ne îndulcim, privind Sfânta Ta icoană;

Bucură-Te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele Tale "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră" dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

Condacul 12

Vrând să dai har oamenilor Tăi, ne-ai dăruit nouă, Stăpână, icoana Ta şi cu ea făgăduinţa "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră" pe care nimeni dintre duşmanii noştri nu o va putea încălca vreo dată. Că fiind ocrotiţi de atâta milă Dumnezeiască să cântăm Atotmilostivului Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Cântând minunile Tale, Atotputernică Stăpână, Te ştim pe Tine, Apără-toare caldă şi plină de dragoste că cei ce aleargă la Tine să nu rămână ruşi-naţi, ci, apăraţi întotdeauna de Tine, să-Ţi cânte unele ca acestea:

Bucură-Te, Bucuria celor ce se afla in scarbe;

Bucură-Te, îngrădire a celor ce nădăjduiesc în Dumnezeu;

Bucură-Te, că de Tine tremură duşmanii noştri;

Bucură-Te, că cei ce au icoana Ta saltă de bucurie;

Bucură-Te, că îi proslăveşti pe cei ce Te slăvesc pe Tine;

Bucură-Te, că ţara noastră şi pe toţi creştinii cu tărie îi ocroteşti;

Bucură-Te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele Tale "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră" dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

Condacul 13

O, Preasfântă, Preacurată, Prea-binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară Maria, Multmilostivă Maică a lui Dumnezeu şi a oa-menilor, caută spre sufletele noastre îndurerate şi Te milostiveşte Preacu-rată, înalţă puternica Ta rugăciune către dreptul Judecător ca să ne milu-iască pre noi, păcătoşii. Caută spre noi Atotcântată Născătoare de Dumnezeu, străluceşte iluminare inimilor noastre întunecate şi luminează turma Ta, Preacurată, că mântuiţi prin Tine, cu bucurie să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!(de 3 ori)

Apoi se zice iarăşi

Icosul 1

Îngerii în ceruri cântă măreţia şi desăvârşirea Ta, o, Maică şi Fecioară, că pe Atotmilostivul Dumnezeu şi Mântuitorul ne-ai născut nouă, iar noi pe pământ îndrăznim cu buze păcătoase să-Ţi cântăm, slăvindu-Te, unele ca acestea:

Bucură-Te, neîncetată uimire a celor cereşti;

Bucură-Te, a pământenilor închinare cu multă bucurie;

Bucură-Te, gonirea răutăţii şi a întunericului duhovnicesc;

Bucură-Te, că îi umpli de pace şi dragoste pe cei ce vin la Tine;

Bucură-Te, că pentru miluirea noastră, a păcătoşilor, îl rogi pe Fiul Tău;

Bucură-Te, că izvorăşti nouă milă de la icoana Ta;

Bucură-Te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele Tale "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră" dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

Condacul 1

Celei alese dintre toate neamurile, Stăpânei lumii, Fecioarei Născătoare de Dumnezeu, să-i aducem daruri de laude, că şi acum, precum mai înainte, pe cei căzuţi îi ridici, pe cei slabi îi întăreşti, pe bolnavi îi vindeci, de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi izbăveşti, pe cei slabi în credinţ îi înţelepţeşti, celor mâhniţi le dai tărie să creadă în puterea plină de har a sfintelor Tale icoane, învăţându-i cu inima şi buzele pline de mulţumire şi de umilinţă să-Ţi cânte Ţie: Bucură-Te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele Tale "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră" dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

RUGĂCIUNE

O, Preabună Apărătoare a neamului creştinesc, Maica Celui ce ţine toa-te cu dreapta Sa, a lui Hristos Dumnezeul nostru! Revarsă asupra noastră milele şi darurile Lui ca să nu ne înfricoşăm noi de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, că celor ce nădăjduiesc spre Tine ai zis: "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră".

Păzeşte adevărata şi sfânta noastră Dreptmăritoare Biserică şi locaşul acesta de dezbinări şi eresuri şi pune început de pocăinţă poporului nostru. Întoarce şi ţara noastră pe calea de Domnul dăruită a credinţei nevătamate, ca să se umple de tămâia rugăciunilor şi să înflorească precum crinul; ca să trăim în bunăcuviinţă şi curăţenie, păziţi de Tine fiind întotdeauna de ispitirile lui antihrist, de venirea asupra noastră a altor neamuri, de războiul cel dintre noi, de cutremur, de foc, de foame şi de molimă; de moarte năprasnică, de robiile şi dezbinările din familie; viaţa călugărească o întăreşte şi ne mântuieşte pre noi, Preacurată, că spre Tine nădăjduim după cuvântul Tău: "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră".

Roagă-Te pentru noi, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, Domnului Dumnezeului nostru, Celui ce ne miluieşte şi ne mântuieşte pre noi ca să nu ne lipsească pre noi de apărare şi să ne învrednicească a fi părtaşi Împărăţiei Sale, precum El Însuşi a zis: "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră". Că Lui i se cuvine toată slava, stăpânirea, cinstea şi închinăciunea - Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.