Acatistul Sfântului Cuvios Serafim de Virița

RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE

În numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Slavă Ţie Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Prea Sfântă Treime, miluieşte-ne pre noi. Doamne, curăteşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău.

Doamne, miluieşte!

Doamne, miluieşte!

Doamne, miluieşte!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne lăsa pe noi in ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Că a Ta este Împărăţia, şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

CREZUL

Cred întru-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.

Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om.

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, şi a pătimit şi S-a îngropat.

Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.

Şi S-a înălţat la ceruri, şi şade de-a dreapta Tatălui.

Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat si slăvit, Care a grăit prin prooroci.

Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică.

Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.

Aştept învierea morţilor;

Şi viaţa veacului ce va să vie.

Amin!

PSALMUL 50 (AL LUI DAVID)

1. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta

2. Şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegea mea.

3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.

4. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

5. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.

6. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m- a născut maica mea.

7. Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.

8. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi.

9. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.

10. Întoarce faţa ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.

11. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.

12. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine.

13. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte.

14. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.

15. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.

16. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

17. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.

18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.

19. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.

20. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei. Amin

Acatistul Sfântului Serafim de Virița

Condacele si Icoasele

Condac 1

Alesule plăcut al lui Hristos, cuvioase părinte Serafime,

Luminătorule al credinței ortodoxe și al pământului Rusiei, mijlocitorule cel plin de har,

Care minunat chip de mântuire ne-ai arătat,

Prin lucrarea cea tainică Împărăția Cerului ai dobândit,

Alergând acum către a ta mijlocire,

Cântare de laudă aducem ție, cu dragoste strigând:

Bucură-te, cuvioase părinte Serafime, făcătorule de minuni al Viriței.

Icos 1

Îngerească frumusețe a sufletului ai avut, cuvioase părinte, cu inima înflăcărată către Domnul Puterilor și Aceluia unuia din tinerețe ai dorit să-i slujești și adevărata ascultare ai arătat Făcătorului tău. De aceea, mirându-ne de Purtarea Sa de grijă pentru tine, cu credință strigăm ție:

Bucură-te, prunc vrednic al părinților binecredincioși;

Bucură-te, că din copilărie pe Domnul cu tot sufletul L-ai iubit;

Bucură-te, al slujbelor bisericești cucernic râvnitor;

Bucură-te, al lumii duhovnicești smerit văzător.

Bucură-te, al rugăciunii curate cu râvnă împlinitor;

Bucură-te, căci cu inima înfrântă cu totul spre Dumnezeu te-ai îndreptat.

Bucură-te, cel care schimnicului de la lavră dorința inimii tale ai descoperit;

Bucură-te, cel care de la el voia lui Dumnezeu pentru tine o ai aflat.

Bucură-te, cuvioase părinte Serafime, făcătorule de minuni al Viriței.

Condac 2

Văzând pe Domnul cu ochii cei duhovnicești și nădăjduind în mila Lui, prin căsătorie legitimă te-ai unit, fericite părinte, curăția duhovnicească și trupească cu osârdie păstrând. Iar împreună cu soția ta creșteai în toată virtutea, neîncetat cântând Domnului: Aliluia.

Icos 2

Mintea noastră e neputincioasă, iar cuvintele nu sunt de ajuns pentru a lăuda credința și dragostea ta către Domnul, căci nicicând nu te-ai îndoit de bunătatea Tatălui Ceresc și de purtarea Lui de grijă cea către tine. De aceea îți grăim așa:

Bucură-te, chip al credinței nezdruncinate;

Bucură-te, cel plin de blândețe duhovnicească;

Bucură-te, că aveai frica de Domnul și păzeai poruncile Lui;

Bucură-te, că în fiecare zi te deprindeai în adevărul Lui;

Bucură-te, că sufletul tău în răbdare l-ai dobândit;

Bucură-te, că Împărăția lui Dumnezeu mai mult decât toate o căutai;

Bucură-te, păzitorule al fecioriei și al înfrânării conjugale;

Bucură-te, învățătorule al evlaviei;

Bucură-te, cuvioase părinte Serafime, făcătorule de minuni al Viriței.

Condac 3

Întărit fiind cu puterea Celui de Sus, călătorialumească și lucrarea lăuntrică cu înțelepciune le-ai unit, drepte părinte, și prin faptele de milă, făcute din dragoste pentru Hristos, binecuvântarea lui Dumnezeu ai dobândit. Astfel, acoperă-ne și pe noi, cei goi de toată fapta bună, cu dragostea ta ca să-l lăudăm pe milostivul Dumnezeu: Aliluia.

Icos 3

Având iubire de oameni, milostive părinte, întăreai pe cei necăjiți, pe bolnavi și pe orfani îi mângâiai, de aceea și dragostea lui Hristos ai dobândit. Primește și de la noi această cântare de mulțumire:

Bucură-te, grabnic ajutător al celor ce sunt în necazuri;

Bucură-te, darnic dăruitor al celor care cer;

Bucură-te, al bisericilor și mănăstirilor binefăcător;

Bucură-te, al neputincioșilor și al săracilor îngrijitor;

Bucură-te, că aproapelui ai slujit ca Însuși lui Hristos;

Bucură-te, care bogăția stricăcioasă întru nimic ai socotit;

Bucură-te, care de suferințele pământești te-ai eliberat;

Bucură-te, care prin credință și prin fapte bune te-ai întărit;

Bucură-te, cuvioase părinte Serafime, făcătorule de minuni al Viriței.

Condac 4

De furtunile potrivnice lui Dumnezeu pornite în Rusia nu te-ai speriat, părinte purtător de Dumnezeu, ci nevoința mărturisirii o ai ridicat, cu bărbăție te-ai înarmat ca ucenic desăvârșit al Domnului să te numești, și Lui cu totul încredințându-te, cu bucurie cântai: Aliluia.

Icos 4

Auzind despre marile suferințe îndurate de credincioși pentru numele lui Hristos, împreună cu apostolul întrebai: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Însă știind cu adevărat, părinte, că pe cei care Îl iubesc pe Dumnezeu toate îi sprijină spre cele bune, te rugăm, și nouă, multpăcătoșilor, cere de la Domnul cele de folos pentru suflet, ca să-ți cântăm împreună:

Bucură-te, care credința ortodoxă cu bărbăție o ai mărturisit;

Bucură-te, că până la moarte pentru Hristos mult a pătimi ai dorit;

Bucură-te, că averea ta după cuvântul Domnului o ai împărțit;

Bucură-te, că pe Cel iubit de tine și pe Cel ce te-a iubit L-ai urmat;

Bucură-te, aur, în cuptorul ispitelor curățat;

Bucură-te, pom, la izvoarele apelor celor vii sădit;

Bucură-te, că necazurile și încercările în bogăția duhului ai schimbat;

Bucură-te, că prin nevoința tainică pentru monahism te-ai pregătit;

Bucură-te, cuvioase părinte Serafime, făcătorule de minuni al Viriței.

Condac 5

După voia lui Dumnezeu în căsnicie cinstită trăind, ai dorit cu soția împreună să slujiți Mântuitorului în chip îngeresc, și astfel, în aceeași zi, ați intrat în viața monahală. Când însă ai primit harul preoției în Lavra lui Aleksandru Nevski, atunci ca pe o stea luminoasă te-a arătat Domnul oamenilor care se aflau în întunericul necazurilor și al deznădejdii, ca să-i întărești pe aceștia și să-i luminezi cu lumina adevărului, iar lui Dumnezeu să-I cânți: Aliluia.

Icos 5

Cu tot sufletul urmând Cuvântul lui Dumnezeu, laudele oamenilor nu te-au atins, cuvioase, ci mai mult adâncimea smereniei, pacea și bucuria în Domnul ai dobândit. De aceea, și noi văzând urcușul tău duhovnicesc din putere în putere, cu evlavie strigăm ție:

Bucură-te, că trupul împreună cu patimile și cu poftele ți-ai răstignit;

Bucură-te, că întinarea păcatului cu pocăința o ai spălat;

Bucură-te, că puterea cea plină de har a smereniei ai cunoscut;

Bucură-te, că prin plinirea evanghelicelor porunci sufletul ai înnoit;

Bucură-te, că numele lui Iisus cel preadulce neîncetat ai chemat;

Bucură-te, care pe pământ din fericirea veacului ce va să vină ai gustat;

Bucură-te, că Jertfa cea fără de sânge cu frică și cu cutremur o aduceai;

Bucură-te, că prin cuvânt înțelept pe toți cei care veneau la tine îi hrăneai;

Bucură-te, cuvioase părinte Serafime, făcătorule de minuni al Viriței.

Condac 6

Dragostea desăvârșită ca pe o cunună a virtuților și ca dar al Sfântului Duh primind, neputințele celor neputincioși ai ridicat, părinte purtător de Duh, și către mântuire multe suflete ai îndreptat. De aceea, prin mijlocirea ta și noi, păcătoșii, de felurite neputințe tămăduindu-ne, cu recunoștință strigăm Domnului: Aliluia.

Icos 6

A strălucit prin tine adevărul lui Dumnezeu și s-a alungat înșelarea drăcească, când lavra de jugul potrivnic Domnului s-a eliberat, iar toți călugării s-au bucurat. De aceea te rugăm pe tine, făcătorule de pace: dușmăniile și dezbinările din viața noastră le potolește, fărădelegile le alungă, ca într-un cuget să zicem ție:

Bucură-te, biserică nefăcută de mână a lui Hristos Dumnezeul nostru;

Bucură-te, cel preaînfrumusețat cu îndurările Sfântului Duh;

Bucură-te, că inima ta vas al păcii ai făcut;

Bucură-te, că tămâia rugăciunii neîncetat Domnului înălțai;

Bucură-te, că pentru cei rătăciți foarte tare cu inima sufereai;

Bucură-te, că tuturor le doreai să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină;

Bucură-te, că mândria și răutatea celor fără de lege cu smerenie și blândețe ai biruit;

Bucură-te, că după porunca lui Hristos să iubească pe vrăjmașii săi i-ai învățat;

Bucură-te, cuvioase părinte Serafime, făcătorule de minuni al Viriței.

Condac 7

Voind Domnul cel Iubitor de oameni să descopere în tine un nou sfeșnic duhovnicesc, te-a dat pe tine fraților mănăstirii drept părinte povățuitor. De aceea, schima cea mare ca pe pecetea desăvârșirii de la Dumnezeu primind, sufletul tău curat cu focul rugăciunii aprinse pentru întreaga lume s-a umplut, buna credința și iubirea de frați pe toți învățând și cu cutremur strigând lui Dumnezeu: Aliluia.

Icos 7

Într-o minunată proorocie, preafericite, ți-a arătat Domnul călăuzitorul și ocrotitorul tău, pe Cuviosul Serafim de Sarov, al cărui nume în schimă l-ai primit, devenind cu adevărat nou mângâietor al poporului nostru. Minunându-ne de această bunăvoire a lui Dumnezeu strigăm ție:

Bucură-te, cald rugător pentru toți către Dumnezeu;

Bucură-te, că ai fost bineplăcut Maicii lui Dumnezeu;

Bucură-te, împreună vorbitorule cu îngerii;

Bucură-te, cu părinții purtători de Duh împreună nevoitor;

Bucură-te, al ortodocșilor plină de har mijlocire;

Bucură-te, a celor ce rătăcesc în întunericul necredinței strălucită îndreptare;

Bucură-te, a celor păcătoși cu Dumnezeu sinceră împăcare;

Bucură-te, izvor al bucuriei și al smereniei;

Bucură-te, cuvioase părinte Serafime, făcătorule de minuni al Viriței.

Condac 8

Mintea omenească nu poate pricepe cum prin rugăciunile tale, făcătorule de minuni, bogăția milostivirii lui Dumnezeu se revarsă asupra tuturor celor care cu credință aleargă spre a ta mijlocire cerească. Noi însă, slăvind Treimea Sfântă, Care ți-a dăruit acest har, cu bucurie strigăm: Aliluia.

Icos 8

Cu totul te-ai predat slujirii lui Dumnezeu și oamenilor, minunate părinte, fiilor tăi poruncindu-le mereu să aibă gândul la cele cerești și cu sârguință să lucreze rugăciunea lui Iisus, prin care orice păcat din suflet este stârpit, iar duhul omului cu Duhul lui Dumnezeu se unește. Deci, la a ta preaminunată binecuvântare scăpând, cu dragoste te mărim:

Bucură-te, al Ierusalimului ceresc locuitor;

Bucură-te, al negrăitei slave a Mântuitorului lumii văzător;

Bucură-te, că rugăciunile noastre la picioarele Atotțiitorului și ale Maicii Domnului le aduci;

Bucură-te, că asemenea unui tată iubitor de copii celor care îți cer cele folositoare le dăruiești;

Bucură-te, credincios al Bisericii lui Hristos slujitor;

Bucură-te, al bolilor fără de leac duhovnicesc tămăduitor;

Bucură-te, că ai văzut cele viitoare;

Bucură-te, din necazurile de acum grabnică izbăvire;

Bucură-te, cuvioase părinte Serafime, făcătorule de minuni al Viriței.

Condac 9

Toate puterile cerești s-au mirat de smerenia și răbdarea ta, sfinte, văzându-te lovit de o boală chinuitoare, dar în chip minunat din mâinile prigonitorilor din lavră luat. Însă oamenii credincioși, văzându-te în mod minunat sub acoperământul Maicii Domnului în satul Virița păzit, cântau Domnului Iubitor de oameni: Aliluia.

Icos 9

Ritorii cei mult grăitori rămân fără de glas înaintea măreției nevoințelor tale, cuvioase: cum deci bătrân cu trupul, neputincios fiind, multe nevoințe ai săvârșit? Pentru aceea, de puterea lui Dumnezeu care în slăbiciuni se desăvârșește minunându-ne, strigăm ție:

Bucură-te, al vechilor pustnici iscusit următor;

Bucură-te, al postului ales iubitor;

Bucură-te, al privegherilor în rugăciune necontenit râvnitor;

Bucură-te, al neputințelor trupești minunat biruitor;

Bucură-te, care cu adevărata smerenie virtuțile ți le-ai ascuns;

Bucură-te, care cu plânsul roadele harului dumnezeiesc ai înmulțit;

Bucură-te, că uleiul bucuriei prin trezvie l-ai păstrat;

Bucură-te, că lui Hristos Dumnezeu prin viețuirea ta ai bineplăcut.

Bucură-te, cuvioase părinte Serafime, făcătorule de minuni al Viriței.

Condac 10

Să izbăvească sfânta Rusie de invazia celor de alt neam pe Domnul îl rugai, minunate iubitorule de Dumnezeu: "Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește țara noastră și lumea Ta!". Astfel, cu umilință a inimii către Dumnezeu strigând, asemenea starețului din Sarov o nouă nevoință a stăruinței pe piatră în rugăciune o ai ridicat. De aceea, pe Domnul care te-a întărit Îl slăvim, închinându-I cântare de biruință: Aliluia.

Icos 10

Zid de apărare era rugăciunea ta, plăcutule al lui Dumnezeu, ostașilor și poporului nostru în vremea înfricoșătoarelor încercări. Iar tu, înțelegând de ce a îngăduit Dumnezeu acele necazuri, îi îndemnai pe oamenii care se lepădaseră de Hristos, să se întoarcă la El. Pentru aceea, și pe noi de toate lucrurile vrăjmașe păzește-ne, pe cei ce-ți strigăm ție acestea:

Bucură-te, care împreună cu patria pământească paharul suferințelor până la capăt ai băut;

Bucură-te, care pentru miluirea Rusiei pe Domnul ai rugat;

Bucură-te, armatei iubitoare de Hristos ajutor dăruit de Dumnezeu;

Bucură-te, al sufletelor și al trupurilor noastre răcorire însuflețitoare;

Bucură-te, care mucenicia cea fără de sânge cu voința ai suferit;

Bucură-te, care slăbiciunile firii omenești ai disprețuit;

Bucură-te, al pământului Rusiei apărare din rugăciune;

Bucură-te, de la vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți preaminunată izbăvire;

Bucură-te, cuvioase părinte Serafime, făcătorule de minuni al Viriței.

Condac 11

Cântare de umilință aducem ție, cuvioase părinte Serafime, cinstind sfânta ta nevoință, tu însă nu înceta să te rogi pentru noi Domnului, ca să ne dăruiască nouă iertarea păcatelor, biruință asupra patimilor, în orice virtute, tărie și păzire a păcii sufletești și să ne învrednicească pe noi, nevrednicii, împreună cu tine în Împărăția Cerurilor să cântăm cu mulțumire: Aliluia.

Icos 11

Luminos propovăduitor celor aflați în întunericul necredinței te vedem pe tine, părinte preaslăvite, căci renașterea duhovnicească a Rusiei o ai vestit și pe cei de un neam cu tine să se țină cu tărie de credința ortodoxă i-ai sfătuit. Iar noi, de cuvintele tale fiind luminați, cu umilință strigăm ție:

Bucură-te, al slavei Împăratului Celui mai înainte de veci părtaș;

Bucură-te, a Soarelui Dumnezeiesc rază;

Bucură-te, al milostivirii luminător care încălzești sufletele;

Bucură-te, povățuitor care duhovnicește trezești mințile;

Bucură-te, luminător cu care mulți oameni se luminează;

Bucură-te, rugătorule prin care uneltirile vrăjmașe se risipesc;

Bucură-te, al curăției inimii păzitor;

Bucură-te, al desăvârșirii creștine învățător;

Bucură-te, cuvioase părinte Serafime, făcătorule de minuni al Viriței.

Condac 12

Fericit a fost sfârșitul tău, părinte înțelepțit de Dumnezeu, pe care l-ai întâmpinat citind acatistul Maicii Domnului, iar Aceea arătându-ți-se aievea, plecarea ta apropiată la cer cu dreapta Ei ți-a arătat. Cu ce laude după vrednicie te vom ferici pe tine, alesule al Împărătesei Cerului, care acum cu cetele îngerești cânți: Aliluia.

Icos 12

Proslăvindu-L în cântări pe Dumnezeu Cel minunat întru sfinții Săi, credem, că mult poate rugăciunea dreptului înaintea Stăpânului, și de aceea te rugăm pe tine, cuvioase părinte, fii pentru noi fierbinte mijlocitor la Tronul Preasfintei Treimi, celor ce strigăm ție așa:

Bucură-te, cel de un nume cu serafimii cei de foc;

Bucură-te, al stăreției duhovnicești moștenitor purtător de Duh;

Bucură-te, lucrător neobosit al țarinei lui Hristos;

Bucură-te, al păcii lui Dumnezeu râvnitor săditor;

Bucură-te, al Bisericii Ortodoxe podoabă nouă;

Bucură-te, mare îndrăzneală la Dumnezeu pentru neamul tău cel mult pătimitor.

Bucură-te, a neamului creștinesc puternică mijlocire;

Bucură-te, celor ce te cinstesc pe tine mijlocitor al mântuirii veșnice;

Bucură-te, cuvioase părinte Serafime, făcătorule de minuni al Viriței.

Condac 13

O plăcutule, preaslăvite și preaminunate al lui Dumnezeu părinte Serafime, făcătorule de minuni de la Virița, primește această rugăciune a noastră stăruitoare, care cu dragoste o aducem ție. Roagă-L pe Domnul Preamilostiv să ne izbăvească de tot răul și necazul ca în veacul de acum să trăim cu bună cucernicie și de fericirile vieții veșnice cu rugăciunile tale să ne învrednicim, pentru tine cântând cu mulțumire Domnului: Aliluia. (acest condac se zice de trei ori)

Icos 1

Îngerească frumusețe a sufletului ai avut, cuvioase părinte, cu inima înflăcărată către Domnul Puterilor și Aceluia unuia din tinerețe ai dorit să-i slujești și adevărata ascultare ai arătat Făcătorului tău. De aceea, mirându-ne de Purtarea Sa de grijă pentru tine, cu credință strigăm ție:

Bucură-te, prunc vrednic al părinților binecredincioși;

Bucură-te, că din copilărie pe Domnul cu tot sufletul L-ai iubit;

Bucură-te, al slujbelor bisericești cucernic râvnitor;

Bucură-te, al lumii duhovnicești smerit văzător.

Bucură-te, al rugăciunii curate cu râvnă împlinitor;

Bucură-te, căci cu inima înfrântă cu totul spre Dumnezeu te-ai îndreptat.

Bucură-te, cel care schimnicului de la lavră dorința inimii tale ai descoperit;

Bucură-te, cel care de la el voia lui Dumnezeu pentru tine o ai aflat.

Bucură-te, cuvioase părinte Serafime, făcătorule de minuni al Viriței.

Rugăciune

O, fericite în Dumnezeu și preamilostive părintele nostru Serafim, văzându-te pe tine și după moarte ca fiind viu, cu credință cădem către tine și strigăm: nu uita pe săracii tăi până în sfârșit, ci cu milostivire întoarce-ți privirea spre turma ta duhovnicească și o păzește pe ea, bunule păstor, cu plăcutele tale rugăciuni către Dumnezeu. Cere nouă de la Domnul vreme de pocăință și îndreptarea vieții noastre păcătoase, căci știi toate neputințele noastre sufletești: nu avem faptele credinței și ale mântuirii, nu avem râvnă adevărată, ne-am robit mintea în patimi pierzătoare, am întinat inimile în pofte spurcate. Deci, ce așteptăm și în ce nădăjduim, noi, netrebnicii, care am stricat lăcașurile sufletelor noastre? Așa, sfinte părinte, îndreaptă mâinile tale în rugăciune către Domnul și roagă pe Mântuitorul neamului omenesc să atingă cu harul inimile noastre învârtoșate, să ne curățească cu lacrimile pocăinței, să ne reașeze în credință, să ne întărească în cucernicie și toate cele folositoare spre mântuire să ne dăruiască. Să nu rușinezi nădejdea noastră, pe care după Dumnezeu și Maica Domnului ție o încredințăm, ci fii nouă grabnic ajutător, mângâietor în necazuri și ocrotitor în primejdii, ca să ne învrednicim cu rugăciunile tale să moștenim Împărăția Cerului, unde toți sfinții neîncetat slăvesc și cântă preacinstitul și preaminunatul nume al Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Condac 1

Alesule plăcut al lui Hristos, cuvioase părinte Serafime,

Luminătorule al credinței ortodoxe și al pământului Rusiei, mijlocitorule cel plin de har,

Care minunat chip de mântuire ne-ai arătat,

Prin lucrarea cea tainică Împărăția Cerului ai dobândit,

Alergând acum către a ta mijlocire,

Cântare de laudă aducem ție, cu dragoste strigând:

Bucură-te, cuvioase părinte Serafime, făcătorule de minuni al Viriței.

Tropar, glas 4

Ca pe un mare rugător pentru pământul nostru și cald mângâietor al celor ce vin la tine, te preaslăvim pe tine, al doilea părinte Serafim, căci toate frumusețile lumii ai lăsat, cu toată inima te-ai îndreptat către cămările preadulcelui Hristos și în vremea prigoanelor crude chip al blândeții și al smereniei tuturor ai fost: nu înceta și acum să te rogi pentru noi, ca în răbdare să dobândim calea pocăinței și cu tine în toată vremea să slăvim Preasfânta Treime.

Condac, glas 5

Imitându-l pe plăcutul purtător de Dumnezeu din Sarov, harul Duhului Sfânt ai dobândit din belșug: crin înmiresmat al lavrei lui Alexandru Nevski, lauda satului Virița, pentru aceea și noi strigăm ție: Bucură-te, cuvioase părinte Serafime, al nostru mijlocitor milostiv înaintea Domnului.

Mărimuri

Mărimu-te pe tine cuvioase părinte Serafime, și cinstim sfântă pomenirea ta, îndrumătorule al monahilor și cu îngerii împreună-vorbitor.